Ngân hàng phải gửi báo cáo tài chính điện tử

.
Bên cạnh hình thức gửi báo cáo tài chính thông thường, sắp tới các ngân hàng sẽ phải gửi báo cáo đến bộ Tài chính bằng hình thức điện tử.

Theo Thông tư 16/2018/TT-BTC ngày 7/2/2028 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 26/3/2018, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện báo cáo điện tử đối với các báo cáo tài chính định kỳ.

Bao gồm: Bảng cân đối kế toán giữa niên độ, năm; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ, năm; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ, năm; Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ, năm;

Ngoài ra còn áp dụng với một số báo cáo khác gồm: Bảng cân đối tài khoản kế toán tháng; Báo cáo một số chỉ tiêu an toàn tài chính năm; Báo cáo tình hình thu nhập của người quản lý, cán bộ, công nhân viên năm.

Ngân hàng phải gửi báo cáo tài chính điện tử Từ 26/3/2018, ngân hàng phải gửi báo cáo tài chính điện tử cho bộ Tài chính

Hình thức gửi được quy định như sau: Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện kết nối với Bộ Tài chính thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính để gửi báo cáo tài chính điện tử về Bộ Tài chính theo hướng dẫn cụ thể của Bộ này.

Về trách nhiệm của cơ quan quản lý, Thông tư này quy định, bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện báo cáo bằng phương thức điện tử.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cứ định kỳ 06 tháng (trước ngày 31/7) và hàng năm (trước ngày 31/3 năm kế tiếp) sẽ thông báo cho bộ Tài chính tình hình tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 26/3/2018, Thông tư 16 thay thế cho Thông tư 05/2013/TT-BTC ngày 9/1/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư này không áp dụng đối với tổ chức tín dụng là tổ chức tài chính vi mô, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.

Vinh Phan

 

Nguồn: www.nguoiduatin.vn